Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andere voorwaarden van de klant, zelfs als deze op een later tijdstip worden meegedeeld.

2. De opgegeven leveringstermijn, ook indien deze specifiek is vermeld, is bij benadering en wordt ter informatie verstrekt. Het overschrijden van een dergelijke periode heeft dan ook geen aanleiding tot ontbinding of ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd geeft bovendien geen aanleiding tot enige schadevergoeding of andere vordering jegens Fruit Layer BV.

3. Aangegeven of gecontracteerde prijzen, ongeacht of het eenheidsprijzen, algemene of totale prijzen zijn, moeten altijd in overweging worden genomen in verhouding tot de omstandigheden en parameters die van invloed zijn op de prijzen die gelden op het moment waarop over die prijzen werd onderhandeld. De klant geeft Fruit Layer BV toestemming om prijzen eenzijdig aan te passen als marktomstandigheden en / of parameters die van invloed zijn op de prijzen veranderen.

4. Fruit Layer BV is altijd gerechtigd zich op overmacht te beroepen, wanneer daar aanleiding toe is. Overmacht moet in de ruimste zin van het woord worden begrepen, d.w.z. er wordt rekening gehouden met elke omstandigheid buiten de individuele wil van Fruit Layer BV.

Fruit Layer BV heeft in dit verband een eenvoudige meldingsplicht alvorens zich daadwerkelijk op overmacht te beroepen.

5. Elke wijziging aan een bestelling moet schriftelijk worden gedaan. Dit is slechts geldig op voorwaarde dat Fruit Layer BV dit schriftelijk accepteert. Indien een dergelijke wijziging een gedeeltelijke annulering met zich meebrengt, zijn de bepalingen in artikel 10 hieronder van toepassing.

6. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Fruit Layer BV tot het moment van volledige betaling van de hoofdsom, kosten en rente, ook indien deze zaken zijn gewijzigd of verwerkt.

Bij niet-betaling kan Fruit Layer BV de goederen op elk moment voor eigen rekening en risico weer in bezit nemen en afhalen. Fruit Layer BV behoudt zich daarbij het recht voor om de heffing en schulden voor dergelijke opnieuw in bezit genomen goederen te behouden – gelet op hun mogelijk unieke karakter.

Het risico gaat vanaf het moment van levering over op de klant, ook indien transport geschiedt door of in opdracht van Fruit Layer BV.

De klant moet een verzekering afsluiten om mogelijke gevallen van schade te dekken.

Levering is altijd af fabriek.

Goederen worden verzonden op kosten en risico van de klant voor zaken als opslag, laden, transport en andere kosten, ongeacht de transportbepalingen.

De klant sluit hiervoor de nodige verzekeringen af.

Indien een derde terzake om wat voor reden dan ook iets van Fruit Layer BV aanspreekt, vrijwaart de afnemer Fruit Layer BV altijd volledig.

7.

7.1. De klant moet de goederen ontvangen en ze onmiddellijk controleren. Klachten, die een gedetailleerde en volledige lijst van de gebreken bevatten, moeten binnen 24 uur na levering per aangetekende post worden ingediend.

Fruit Layer BV is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken die na bovengenoemde periode zijn gemeld.

Bovendien geven zichtbare gebreken geen recht op vergoeding indien de goederen inmiddels zijn behandeld of verwerkt.

7.2. Verborgen gebreken geven alleen recht op vergoeding indien deze, gelet op de bijzondere aard van de goederen, binnen 14 dagen per aangetekende brief met een volledige en uitputtende lijst van de gebreken aan Fruit Layer BV worden gemeld. Verborgen gebreken geven geen recht op vergoeding indien de goederen in de tussentijd zijn behandeld of verwerkt of indien de THT-datum inmiddels is verstreken.

Behoudens het vervallen van dit recht, dient elke vordering volgens de wet wegens verborgen gebreken binnen 2 maanden na levering te worden ingediend.

7.3. Met betrekking tot zichtbare en verborgen gebreken en niet conforme levering, waarbij Fruit Layer BV aansprakelijk wordt gehouden, is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het vervangen van een dergelijk geleverd artikel of – indien vervanging onmogelijk is – maximaal tot het bedrag van het aankoopbedrag dat voor dat onderdeel is bedongen en de daadwerkelijke dekking die door zijn verzekeraar is verleend. Door op deze wijze te handelen, wordt Fruit Layer BV ontheven van iedere aanspraak op schadevergoeding.

De klant is aansprakelijk voor de kosten van – deze lijst is niet uitputtend – transport, opslag of sloop van de slechte partij goederen.

De klant is altijd aansprakelijk voor eventuele terugroepkosten in de ruimste zin van het woord.

7.4. Het in gebruik nemen / verwerken van (een deel van) de geleverde zaken geldt onherroepelijk als definitieve aanvaarding van alle zaken.

7.5. Geschillen over facturatie dienen binnen acht dagen per aangetekende brief te worden ingediend

8.

8.1. Klanten van Fruit Layer BV kunnen geen aanspraak maken op enige kleine of grote fout gemaakt door laatstgenoemde, haar agenten of haar tijdelijke personeel.

Hiervoor dienen klanten een passende verzekering af te sluiten. Fruit Layer BV is voorts niet aansprakelijk voor opzet van haar kant.

De aansprakelijkheid van Fruit Layer BV is te allen tijde beperkt tot het totaalbedrag van de afgegeven facturen en de feitelijke dekking verleend door haar Aansprakelijkheidsverzekeraar.

Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De klant is altijd aansprakelijk voor eventuele terugroepkosten in de ruimste zin van het woord.

8.2. Fruit Layer BV is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, ongeacht de oorzaak.

Overeenkomstig de afgesloten opdracht aanvaardt de klant de volledige aansprakelijkheid in geval van vrijwaring.

In dit verband zal de klant alle noodzakelijke verzekeringen afsluiten, zowel ten gunste van Fruit Layer BV als ten gunste van eventuele onderaannemers / leveranciers van Fruit Layer BV.

8.3. Fruit Layer BV is niet direct of indirect aansprakelijk voor de handelingen van haar onderaannemers.

8.4. In voorkomend geval zullen de directeuren van Fruit Layer BV nooit uitgebreider aansprakelijk worden gehouden dan zoals uiteengezet in de toepasselijke dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.

8.5. Fruit Layer BV is nimmer aansprakelijk voor enig advies van de klant.

9. De klant doet afstand van verhaal over eventuele schade aan zijn eigen personeel. De klant heeft tevens een verhaalsverklaring laten toepassen door zijn eigen bedrijfsongevallenverzekeraar.

10. Elk aan de klant toe te rekenen incident dat de levering tijdelijk onmogelijk maakt, geeft recht op evenredige verlenging van de leveringstermijn en recht op vergoeding van de door de vertraging veroorzaakte schade, geraamd op een vast bedrag van 10%, onverminderd rechts van Fruit Layer BV om een ​​hogere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

Als de klant de bestelling weigert, het contract annuleert of als het contract niet kan worden uitgevoerd, zal de klant een schadevergoeding betalen van 20% van het totale bedrag van de bestelling.

Indien niet-uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar is aan Fruit Layer BV, behoudens in geval van overmacht, is deze een soortgelijke vergoeding verschuldigd.

Indien de klant de bestelling weigert, het contract annuleert of indien het contract niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht Fruit Layer BV de reeds gemaakte kosten te vergoeden.

11. Alle facturen zijn contant betaalbaar in Boven Vrijlegem 41, Asse op factuurdatum.

Agenten van Fruit Layer BV zijn niet bevoegd betalingen te ontvangen.

Indien op die datum niet volledig is betaald, wordt de rente van 12% per jaar automatisch en zonder ingebrekestelling in rekening gebracht tot de datum van volledige betaling.

Daarnaast is ook een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het tussen partijen bedongen factuurbedrag, met een minimum van € 100, -.

Dergelijke rente en schadevergoeding is ook verschuldigd indien een wissel wordt aanvaard. Uitgaven in verband met onbetaalde wissels of cheques zijn niet inbegrepen in een dergelijke vaste vergoeding en worden apart in rekening gebracht.

Indien betaling niet (volledig) plaatsvindt op de vervaldag van één factuur, worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Fruit Layer BV het onvoorwaardelijke recht om (de eerste of voortgezette) levering op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag is gemaakt.

Eventueel gemaakte afspraken over leveringstermijnen komen te vervallen. De opschorting van (de eerste of voortgezette) levering geeft geen recht op schadevergoeding van de klant.

Indien levering bestaat uit deelbestellingen, behoudt Fruit Layer BV zich het recht voor om de uitvoering van de volgende deelbestelling op te schorten conform het hiervoor vermelde totdat de voorgaande deelbestelling volledig is betaald.

Het voorgaande laat onverlet het recht van Fruit Layer BV om de geleden schade in de vorm van gederfde winst of andere kosten, veroorzaakt door een achterstallige betaling of betalingsachterstand (administratiekosten etc.) op de klant te verhalen.

Al het voorgaande laat het recht van Fruit Layer BV onverlet om de tussen partijen gesloten overeenkomst ten nadele van de klant eenzijdig te beëindigen wegens contractbreuk.

12. De klant moet een eersteklas Belgische bank hebben voor het bedrag van de overeenkomst een abstracte bankgarantie ten gunste van Fruit Layer BV.

13. De klant verbindt zich ertoe de door Fruit Layer BV toegepaste productie-, verwerkings- of toepassingsmethoden die hem ter kennis komen niet persoonlijk te gebruiken of door te geven aan derden.

Hierbij geldt een absolute geheimhoudingsplicht en wordt deze bestraft met conventionele schadevergoeding van EUR 100.000, – per overtreding, onverminderd het verschuldigd zijn van een hoger bedrag voor bewezen schadevergoeding.

14. Indien één van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig is, laat dit de geldigheid van de overige clausules onverlet. Partijen zijn waar mogelijk gehouden de nietige bepalingen te vervangen door een gelijkwaardige bepaling die in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden en die niet nietig is.

15. De vrederechter in Asse en de Nederlandse rechtbank van eerste aanleg of de handelsrechtbank van Brussel zijn als enige bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen in eerste aanleg.

Belgisch recht is van toepassing.